Operat szacunkowy


Operat szacunkowy

to złożone opracowanie rzeczoznawcy majątkowego, którego celem jest przedstawienie toku postępowania w wyniku którego określono wartość nieruchomości – w tym czynności rzeczoznawcy związanych z wyceną. Wyboru sposobu wyceny dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, jej przeznaczenie, stan oraz dostępne dane o cenach i cechach nieruchomości podobnych.

Zawartość :

  • określenie celu wyceny;
  • podstawy formalne wyceny nieruchomości oraz źródła danych o nieruchomości;
  • ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
  • opis stanu nieruchomości;
  • wskazanie przeznaczenia wycenianej nieruchomości;
  • analizę rynku nieruchomości w zakresie dostosowanym do celu i sposobu wyceny;
  • wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
  • przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany tylko do celu, dla którego został sporządzony. Operat można wykorzystywać przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły w międzyczasie zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany dotyczące.

W operacie szacunkowym zamieszcza się także stosowne klauzule, które wskazują szczególne okoliczności dotyczące wykonanej wyceny, do operatu szacunkowego dołącza się istotne dokumenty, które rzeczoznawca majątkowy wykorzystywał przy jego sporządzaniu.