Wycena gruntów


Wycena niezabudowanych działek dotyczy nieruchomości gruntowych takich jak działki budowlane, grunty rolne lub grunty o innym przeznaczeniu. Wyceniając działkę, należy stwierdzić prawo, z jakim mamy do czynienia (własność lub prawo użytkowania wieczystego) oraz przeznaczenie, które jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na wartość (możliwość inwestycji w nieruchomość, jaj wykorzystania, ewentualnej zabudowy). Wyceniając działkę, bierze się pod uwagę jej parametry oraz cechy rynkowe, które mogą wpływać na wartość – przede wszystkim dostęp do drogi, lokalizację i sąsiedztwo, powierzchnię działki, ograniczenia w użytkowaniu, inne

 Typowe cele wyceny:

 • do kredytu bankowego (w celu zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy)
 • cele podatkowe, darowizna, spadek
 • określenie wartości działki w celu ustalenia ceny sprzedaży
 • zniesienie współwłasności
 • cele inwestycyjne
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • ustalanie wysokości opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • opłaty adiacenckie i planistyczne

Wymagane dokumenty:

 • numer księgi wieczystej
 • aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (nie starszy niż 3 miesiące)
 • zaświadczenie o przeznaczeniu terenu (wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy lub wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego)